Tennis ở Hà nội – cái nhìn của người trong cuộc

By Phan Chí Thắng

 
(18/11/2004)

1. Ngoài đường
2. Sân bãi
3. Cuộc chơi
4. Sau cuộc chơi

More...